Algemene voorwaarden

Postadres E-Wheels Enschede
Usselerhalte 108, 7547 SH
Enschede,
info@e-wheelsenschede.nl
Tel. (053) 700 9748
KVK Nummer: 87964414
btw- Nummer: NL004515878B74

Artikel 1 - Definities

1. E-wheels Enschede, gevestigd te Enschede, KvK-nummer: 87964414, Btw-nummer: NL004515878B74. Wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn zowel verkoper als koper.
4. Overeenkomst betekent een koop en verkoopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussenpartijen.

Artikel 3 - Betaling

1. Aankopen worden altijd volledig betaald in de winkel. Er kan een aanbetaling worden gevraagd om dereservering te garanderen. In dit geval ontvangt de koper een bewijs van reservering en vooruitbetaling.
2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Indien Koper in gebreke blijft, heeft verkoper het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat Koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Indien Koper in gebreke blijft, zal Verkoper overgaan tot incasso. Eventuele kostenverbondenaan deze incasso zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op grond vande wet vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, executie of surseance van betaling van Koper zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Koper is verplicht verkoper de overeengekomen prijs te betalen, ook indien koper weigert meete werken aan de uitvoering van de order door verkoper.

Artikel 4 - offertes, aanbiedingen en prijs

1. Indien het aanbod geen aanvaardingstermijn vermeldt, is het aanbod vrijblijvend. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
2. De in de aanbieding genoemde levertijden zijn indicatief en bij overschrijding daarvan heeft deKoper geen recht op enige verrekening of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door beidepartijen overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Beide partijen dienenhier uitdrukkelijk schriftelijk mee in te stemmen.
4. De in offertes en facturen vermelde prijzen vormen de koopprijs inclusief toepasselijke BTWenandereheffingen van de overheid.

Artikel 5: Herroepingsrecht

14 dagen proberen – wij willen alleen klanten die terugkomen met een glimlach!

Daarom bieden wij 14 dagen bedenktijd voor elke bestelling die u als koper plaatst. Dit betekent dat hetproduct tijdens deze periode gezien, gevoeld en aangeraakt kan worden. Het artikel dat je hebt besteld, ismisschien niet wat je zocht, of het heeft misschien de verkeerde kleur of maat. In de meeste gevallen kun je jeaankoop retourneren. Zo mag je een e-scooter of e-bike testen in een hal of op eigen terrein, maar kun jegeen toer van 30 kilometer maken.

Informatie indienen wanneer u een online aankoop bij E-wheels Enschede doet.

U heeft het recht uw online bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenteannuleren. Koper heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendtvoordat de bedenktijd is verstreken. Koper is alleen verantwoordelijk voor de verzendkosten voorretourzending naar E-Wheels Enschede vanaf uw woonplaats. Zie onderstaande voorwaarden voor de exacteprijzen. Bij het uitoefenen van uw herroepingsrecht mag het product tijdens de bedenktijd van 14 dagen niet opuw naam worden geregistreerd. Het product moet met alle geleverde toebehoren en, waar redelijkerwijsmogelijk, in de originele staat, onbeschadigd (zie Artikel 5.2. lid 1.2) en in de verpakking worden geretourneerdaan de Verkoper. Om gebruik te maken van dit recht kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via info@e-wheelsenschede.nl.

* Uitzonderingen herroepingsrecht - maatwerk, producten op maat en aankopen na proefrit.
Producten op maat van consumenten en/of organisaties. Bijvoorbeeld:
Logo's, kleuren, lijsten en uiterlijke aanpassingen vallen niet onder het herroepingsrecht. Het is eenbeslissing als u na een proefrit goed nadenkt voordat u tot aanschaf overgaat. Het herroepingsrecht is daaromniet van toepassing. De verkoop komt mondeling of schriftelijk tot stand na het sluiten van het contract.

Artikel 5.1: Herroepingsrecht

Voorwaarden Herroepingsrecht online aankoop

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien voldaan wordt aan de retour voorwaarden. Zie artikel 5.2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of:

Als een consument meerdere producten in dezelfde bestelling bestelt:
De datum waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatsteproduct heeft ontvangen. Ondernemers kunnen een bestelling van meerdere producten meteen verschillende levertijd weigeren, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk overhebben geïnformeerd.
Als de levering van het product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen op de dag dat de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product ontvangt.
Bij overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
De datum waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product ontvangt.

Artikel 5.2: Herroepingsrecht

Verplichtingen van de consument tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop

1. Tijdens de bedenktijd behandelt de consument het product zorgvuldig. Hij gebruikt producten alleen voor zover dat nodigis om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Dit betekent dat het product alleen mag worden gehanteerd en gecontroleerd zoals hij dat in een winkel of tijdens een proefrit zou mogen doen.
2. Retour voorwaarden. D.w.z. niet op uw naam, in originele staat, inclusief 14 dagen bedenktijd na aankomst, en het product mag niet worden gewijzigd door onbevoegden of bedrijven; - Uitsluitend te doen door geautoriseerde partners van E-wheels Enschede.
3. De consument is verantwoordelijk voor waardevermindering van het product en kosten die het gevolgzijn van verwerkingen van het product die verder gaan dan toegestaan ​​in lid 2. Artikel 5.2. Afschrijvingspercentage kunnen per model verschillen.
4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrechtheeft verstrekt.

Artikel 5.3: Herroepingsrecht

Uitoefening van het herroepingsrecht door consumenten en de kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, deelt de consument dit binnen de bedenktijd mee per e-mail met als onderwerp:
Annulering schriftelijk aan E-Wheels Enschede of anderszins.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (de gemachtigde van) de ondernemer.De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het productterugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product, indien mogelijk in originele staat en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, terug met alle geleverde toebehoren (indiende verpakking nog aanwezig is).
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bijde consument.
5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product
6. Alle aanvullende overeenkomsten worden automatisch ontbonden indien de consumentgebruikmaakt van zijn herroepingsrecht.

Artikel 5.4: Herroepingsrecht – De overeenkomst: online aankopen

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanboden, het voldoen aande daarbij gestelde voorwaarden conform het bepaalde in lid
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langselektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeftbevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorischemaatregelen ter beveiliging van de overdracht van elektronische data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ondernemers nemen passende beveiligingsmaatregelen wanneer consumenten elektronisch kunnen betalen.
4. Ondernemers kunnen zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consumenten aan hun betalingsverplichtingenkunnen voldoen en van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van overeenkomsten opafstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,heeft hij het recht gemotiveerd de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden teverbinden.
5. Ondernemers verstrekken de consument uiterlijk op het moment van distributie van producten, diensten of digitale inhoud de volgende informatie: De ondernemer kan de consument tevens verwijzen naar een website met de actuele algemene voorwaarden en/of het daarin vermelde herroepingsrecht. De ondernemer is tevens verplicht de contactgegevens van de ondernemer te verstrekken waar de consument een klacht kan indienen. Een duidelijke vermelding van de voorwaarden en wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht of het uitsluiten van zijn herroepingsrecht. Informatie over garanties en bestaande service na verkoop.
De prijs van een product, dienst of digitale inhoud, inclusief alle belastingen. Verzendkosten, indien van toepassing. En betalingswijze, levering of nakoming van overeenkomsten op afstand.

Artikel 5.5: Herroepingsrecht – annuleren van een fysieke aankoop voor en na levering.

1. De consument of organisatie heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden ongeacht of E-Wheels Enschede tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Deze opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De koper is verplicht om de schade als gevolg van de annulering binnen een week na deze annulering aan de verkoper te vergoeden.
3. Dit schadebedrag is gebaseerd op de aankoopprijs inclusief BTW. Btw op geannuleerde voertuigen.
4. Indien de consument of organisatie deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen betaalt, behoudt E-wheels Enschede zich het recht voor om de koper schriftelijk te berichten om nakoming van het gestolen contract te eisen. De consument of organisatie kan in dit geval geen beroep meer doen op herroeping.
5. Als u annuleert of terugkeert nadat de wettelijke opzegtermijn is verstreken. Zie artikel 5.1. E-Wheel Enschede is genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen van 40% van de totale koopprijs.

Artikel 6: wijziging van de overeenkomst

1. Indien het tijdens de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aangaan.
2. Levertijden kunnen worden beïnvloed indien beide partijen overeenkomen de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. Verkoper zal koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien enige wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Verkoper Koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
4. Indien beide partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal Verkoper aangeven hoeveel deze prijs bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst zal overschrijden.
5. In afwijking van artikel 6.3 kan Verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijzigingen of aanvullingen het gevolg zijn van omstandigheden die aan Verkoper kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1. Het risico gaat over van verkoper op Koper zodra de gekochte zaken door koper zijn ontvangen.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. De koper is verplicht de zaken te onderzoeken zoals deze zijn afgeleverd dan wel bij aflevering, dochin ieder geval binnen zeer korte tijd. Daarbij bevestigt de koper of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeleverde beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat de kwaliteit en kwantiteitvoldoen aan de eisen die in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Klachten ter zake van beschadiging, tekort of vermissing van geleverde goederen dienen binnen 10 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
3. Bij een gegronde en tijdige klacht is verkoper gerechtigd tot herstel of herlevering dan wel van levering af te zien en koper te crediteren voor dit gedeelte van de koopprijs.
4. Geringe afwijkingen en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, alsmede verschillen in kwaliteit, aantal, maat of uitvoering zijn voor verkoper niet bezwaarlijk.
5. Klachten over een specifiek product hebben geen invloed op andere productenof onderdelen behorende bij dezelfde overeenkomst.
6. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen door de koper zijn verwerkt.

Artikel 9: Showroom modellen

1. Is aan koper een showroom model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: levering

1. Levering is "af fabriek, winkel of magazijn". Dit betekent dat alle kosten voor rekening van de koper zijn.
2. De Koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen op het moment dat de goederen door de verkoper worden of zijn geleverd of overeenkomstig de overeenkomst tot zijn beschikking staan.
3. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is verkoper gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper.
4. Verkoper is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen indien de goederen worden bezorgd.
5. Indien verkoper gegevens nodig heeft van koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn aan nadat koper deze gegevens aan verkoper heeft verstrekt.
6. De door de verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Dit is geenszins een deadline. Als de deadline is verstreken, moet de koper de verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van de niet-nakoming.
7. Verkoper is gerechtigd tot deellevering van zaken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij deelleveringen is verkoper gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

1. Indien Verkoper door overmacht niet of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is verkoper niet aansprakelijk voor eventuele schade van koper.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ​​alle omstandigheden waarmee verkoper bij het aan gaan van deovereenkomst geen rekening kan houden en waarvan een normale nakoming van de overeenkomst door koperredelijkerwijs niet kan worden verlangd. Bijvoorbeeld: Ziekte, oorlog of oorlogsdreiging, burgeroorlogen en rellen, oorlogshandelingen, sabotage, terrorisme, overstromingen, aardbevingen, branden, bezettingen, stakingen, ontheemding van werknemers, veranderingen in het overheidsbeleid, transportproblemen en andere verstoringen van de bedrijfsvoering van de verkoper.
3. Verder verstaan ​​partijen onder overmacht het feit dat een bezorgbedrijf waarop verkoper een beroep doet om de overeenkomst uit te voeren, zijn contractuele verplichtingen jegens verkoper niet zal nakomen, tenzij verkoper aansprakelijk is.
4. Indien bovenstaande situatie zich voordoet en de verkoper niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de inde andere zinnen bedoelde omstandigheden dertig kalenderdagen voortduren, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
5. Indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijkeingang te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk per aangetekende post.

Artikel 12: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83. Tweede lid, burgerlijke wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Door verkoper gevonden en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot dat koper deovereengekomen prijs volledig heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper een eigendomsvoorbehoud uitoefenen en de goederen terugnemen.
2. Als het overeengekomen voorschotbedrag niet of niet tijdig wordt betaald, is verkoper gerechtigd werkzaamheden op teschorten totdat het overeengekomen voorschotbedrag niet of niet tijdig is betaalden heeft verkoper het rechtwerkzaamheden op te schorten totdat het volledige bedrag betaald wordt. In dit geval is er sprake van een kredietverzuim.In dit geval kan te late levering niet worden verhaald op de verkoper.
3. De koper heeft niet het recht om de gereserveerde goederen te verpanden of anderszins te verstoren.
4. Verkoper verplicht de aan koper geleverde zaken met eigendomsvoorbehoud, te verzekeren tegen brand, ontploffings-,waterschade en diefstal en geeft op eerste verzoek inzage in de polis.
5. Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen aanbetaling of prijs niet conform de overeenkomst isbetaald, heeft de verkoper het recht van retentie. In dit geval worden de goederen pas geleverd nadat de koper volledigheeft betaald volgens het contract.
6. In geval van liquidatie, faillissement of wanbetaling van de Koper, is de aansprakelijkheid van de koper onmiddellijkopeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat door de in het desbetreffende geval afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.Dit bedrag wordt vermeerderd meteen eigen risico conform de polissen.
2. Aansprakelijkheid van Verkoper voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn aangestelden isniet uitgesloten.

Artikel 15: Klachtplicht

1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld aan verkoper te melden. Klachten dienen een zogedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper adequaat kan reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden te herstellen en eventueel te vervangen. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naarinfo@e-wheelsenschede.nl. Leid dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via stichting Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het vrij om klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16 Uitleg garantie

1.1 Aluminium stalen frames hebben een garantie van 2 jaar tegen constructie- en/of materiaal fouten.
1.2 Slijtdelen zoals banden, lampen, elektromotoren, ophangingsdelen, lagers, remblokken etc.vallen niet onder de garantie, tenzij deze constructief en/of materiaaldefecten vertonen.
1.3 Andere onderdelen hebben een garantie van één jaar bij correct onderhoud. Verderebepalingen zijn opgenomen in artikel 2.

Artikel 16.1 Garantie algemeen

1. Voor zover contractueel een garantie is overeengekomen, geldt het volgende: Verkoper staat er voor in dat de verkochtezaken beantwoorden aan de overeenkomst, naar behoren functioneren en geschikt zijn voor het door de koper beoogdegebruik. Deze garantie is één(1) jaar geldig vanaf de datum waarop de koper het verkochte artikel ontvangt.
2. De impliciete garanties zijn bedoeld om een ​​risicospreiding tussen de verkoper en de koper te creëren, zodat de gevolgenvan schending van de garantie altijd volledig voor rekening en risico van de verkoper zijn en de verkoper geen beroep kandoen op artikel 6:75 BW. De vorige zin is ook van toepassing indien de koper wist of had moeten weten van de inbreuk.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd
4. Indien de garantieverlenging van verkoper betrekking heeft op zaken die door een ander zijn vervaardigd, is de garantiebeperkt tot die welke door de fabrikant wordt verstrekt.
5. Waterschade aan elektronische componenten valt niet onder de garantie. E-Wheels Enschede maakt alle elektrischescooters spatwaterdicht en is daarom niet verantwoordelijk voor waterschade aan door E-Wheels Enschede geleverdeelektrische producten.

Artikel 16.2: Voorschriften en voorwaarden garantie

1. Bewaarbeleid: Producten geleverd door E-Wheels Enschede dienen droog te worden opgeslagen.Indien dit niet mogelijkis, dient het product te worden afgedekt (met een regenhoes) zodat er weinig tot geen water op blijft staan. Dit voorkomt ongewenste elektrische interferentie en defecten.
2. Opslag van accupacks: Accu's moeten op een droge plaats worden bewaard bij temperaturen tussen 5°C en maximaal 50°C.
3. Opgeladen accu: De eerste twee oplaadprocessen van het batterijpakket moeten als volgtworden uitgevoerd:
Voor de eerste laadcyclus: van bijna leeg tot helemaal opgeladen.
Voor de tweede laadcyclus: opladen van bijna leeg tot volledig opgeladen. Dit voorkomt onnodig verlies van Voortdurend herhalen van dit proces wordt aanbevolen om de maximale batterijcapaciteit te bereiken.

Artikel 16.2.1 E-Wheels Enschede accu garantieperiode; Li-ion accu: 1 jaar

De garantie vervalt als de accu, oplader of elektronische componenten beschadigd zijn door een val.
Normale slijtage en capaciteitsverlies van de accu vallen niet onder de garantie. Accu verliezen na verloopvan tijd capaciteit. Lithium-ion accu’s verliezen ook capaciteit wanneer ze niet worden gebruikt. Batterijendie langer dan een maand niet zijn gebruikt, kunnen zichzelf ontladen. Dit is gevaarlijk voor de accu. Accu’s meteen lading van minder dan 10% moeten onmiddellijk worden opgeladen. Als u dit niet doet, leidt dittot onomkeerbare schade en vervalt uw garantie. E-Wheels Enschede garandeert dat de accu’s binnen eenjaar na aankoop minimaal 70% van de opgegeven capaciteit behoudt, mits aan de vereisten voor het opladenen onderhoud van de accu wordt voldaan.

Artikel 16.2.2 Garantie-uitsluitingen

1.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

Onjuist of nalatig gebruik en oneigenlijk gebruik van het product. Het product is niet geservicet volgenshet serviceboekje. Technische reparaties werden niet vakkundig uitgevoerd. De later gemonteerdeonderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende e-scooter of e-bike ofzijn niet correct gemonteerd. Bewijs van eigendom (op naam) is niet beschikbaar of ondertekend door deverkoper om aan te tonen dat het elektrische voertuig correct is gemonteerd en getest voorafgaandaanlevering aan de klant. Het product werd met water schoongespoten, bijvoorbeeld: Schoonspuiten,met tuinslang of hogedrukspuit.

1.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van E-Wheels Enschede

Schade aan (onderdelen van) een elektrisch voertuig veroorzaakt door:
Onjuiste afstelling en/of spanning van sturen, stuurpennen, zadels, zadelpennen,remmen, banden, wielsnelspanners en, indien van toepassing, spaken. Acute vergrendeling, later al standaard
Onderdelen zoals accu's, remmen, remblokken, banden, kettingen en tandwielen kunnenniet tijdig vervangen worden. Onjuiste of onvoldoende smering van roterende of bewegende onderdelenonder de lift of essentiële onderdelen. Weersinvloeden zoals normale lak behandeling, roest, chroomroest

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bevoegd zijnde rechtbanken van Nederland, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.
2. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Indien één of meer van deze Gebruiksvoorwaarden in een gerechtelijke procedure als te bezwarendworden bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18 Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.